Sau Google, đến lượt Intel và Qualcomm ngừng hợp tác với Huawei