Nguồn cầu nhà trọ cho thuê bình dân bắt đầu bão hòa